Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji

1.1 Firma „Schody-Chudziński”, zwana dalej wykonawcą zapewnia, iż wykonany produkt
jest najwyższej jakości, a jego produkcja została przeprowadzona w sposób
profesjonalny z zachowaniem odpowiednich norm technologicznych.
1.2 Produkt objęty jest 24 – miesięcznym okresem gwarancji, zaczynającym obowiązywać
w momencie ukończenia montażu schodów oraz podpisania protokołu odbioru schodów.
1.3 Gwarancja nie obejmuje:
a) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego
użytkowania schodów (nieodpowiednie obuwie, ale także piach, błoto, śnieg) oraz
naturalnego zużywania się wyrobu, podczas codziennej eksploatacji;
b) uszkodzeń spowodowanych złymi warunkami klimatycznymi, szczególnie wilgocią
utrzymującą się w obrębie klatki schodowej tj.: szczeliny, odkształcenia,
mikropęknięcia, jak również ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim
nasłonecznieniem;
c) uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe;
d) zdarzeń losowych np. zalanie pomieszczenia wodą;
e) uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania środków pielęgnacyjnych
zawierających: wosk, ocet, rozpuszczalniki, alkohol oraz ich pochodne;
f) naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna.

2. Warunki gwarancji i zalecenia

2.1 Przed rozpoczęciem użytkowania schodów należy zapoznać się z warunkami gwarancji
oraz zasadami użytkowania powierzchni drewnianych.
2.2 Do montażu schodów można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w
granicach 18-22 ºC, natomiast wilgotność 40-60%, a wilgotność podłoża betonowego
nie przekracza 2%.
2.3 Po zamontowaniu schodów należy:
a) usunąć zabezpieczenia typu: folia, tektura falista;
b) odkurzyć całe schody miękką końcówką odkurzacza;
c) przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz;
d) nanieść środek konserwujący, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4 Do czyszczenia powierzchni drewnianych należy używać odpowiednich środków
pielęgnacyjno-ochronnych. Zalecane jest stosowanie preparatów przeznaczonych do
drewna lakierowanego i bejcowanego oraz zapobiegających ścieraniu się. Zabrania się
stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy, silnych
detergentów, utrzymania nadmiernej ilości wody lub innego środka, pozostawiania
mokrych plam. Stosowanie ich może zniszczyć powłokę lakierowaną oraz przeniknąć w
strukturę drewna powodując matowienie i odbarwienia.
2.5 Schody powinny być użytkowane w miękkim obuwiu.
2.6 Drewno jest materiałem higroskopijnym, który zmienia swoją objętość, gdy temperatura
w pomieszczeniu nie jest stała. Rozszerza się, gdy wilgotność powietrza maleje lub
kurczy, gdy wilgotność wzrasta. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje
i drobne pęknięcia. Zjawisko to może występować również w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Aby uniknąć problemów, temperatura powietrza powinna być
utrzymywana w granicach opisanych w pkt. 2.2.

3. Postanowienia końcowe

3.1 W przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek wad, kupujący zobowiązany jest
bezzwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie producenta, w formie pisemnej –
wysyłając listownie na adres producenta: Schody-Chudziński, Al. Niepodległości 20,
16-070 Choroszcz lub drogą elektroniczną na adres mailowy:
biuro@schody-chudzinski.com.
3.2 Producent rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania.
3.3 W przypadku stwierdzenia winy producenta, wady zostaną usunięte w terminie do 21
dni. Naprawa powinna odbyć się na miejscu, u klienta. Gdyby naprawa wymagała
specjalistycznego sprzętu, producent ma prawo zdemontować schody i zabrać do
siedziby firmy w celu usunięcia usterek, po czym ma obowiązek dostarczyć i dokonać
ponownego montażu schodów. Proces ten powinien zostać zakończony podpisaniem
kolejnego protokołu odbioru.
3.4 Odpowiedzialność producenta za stwierdzone wady, nie może przekroczyć wartości
zakupu schodów.
3.5 Za uszkodzenia powstałe z winy klienta, odpowiada sam klient, co wiąże się z
całkowitym obciążeniem kosztami naprawy przez producenta.
3.6 Konsekwencją nie przestrzegania powyższych zaleceń jest utrata gwarancji na towar i
usługę.

Do pobrania:

Pobierz warunki gwarancji – Pobierz