Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji

1.1 Firma „Schody-Chudziński”, zwana dalej wykonawcą zapewnia, iż wykonany produkt
jest najwyższej jakości, a jego produkcja została przeprowadzona w sposób
profesjonalny z zachowaniem odpowiednich norm technologicznych.
1.2 Produkt objęty jest 24 – miesięcznym okresem gwarancji, zaczynającym obowiązywać
w momencie ukończenia montażu schodów oraz podpisania protokołu odbioru schodów.
1.3 Gwarancja nie obejmuje:
a) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego
użytkowania schodów (nieodpowiednie obuwie, ale także piach, błoto, śnieg) oraz
naturalnego zużywania się wyrobu, podczas codziennej eksploatacji;
b) uszkodzeń spowodowanych złymi warunkami klimatycznymi, szczególnie wilgocią
utrzymującą się w obrębie klatki schodowej tj.: szczeliny, odkształcenia,
mikropęknięcia, jak również ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim
nasłonecznieniem;
c) uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe;
d) zdarzeń losowych np. zalanie pomieszczenia wodą;
e) uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania środków pielęgnacyjnych
zawierających: wosk, ocet, rozpuszczalniki, alkohol oraz ich pochodne;
f) naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna.

2. Warunki gwarancji i zalecenia

2.1 Przed rozpoczęciem użytkowania schodów należy zapoznać się z warunkami gwarancji
oraz zasadami użytkowania powierzchni drewnianych.
2.2 Do montażu schodów można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w
granicach 18-22 ºC, natomiast wilgotność 40-60%, a wilgotność podłoża betonowego
nie przekracza 2%.
2.3 Po zamontowaniu schodów należy:
a) usunąć zabezpieczenia typu: folia, tektura falista;
b) odkurzyć całe schody miękką końcówką odkurzacza;
c) przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz;
d) nanieść środek konserwujący, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4 Do czyszczenia powierzchni drewnianych należy używać odpowiednich środków
pielęgnacyjno-ochronnych. Zalecane jest stosowanie preparatów przeznaczonych do
drewna lakierowanego i bejcowanego oraz zapobiegających ścieraniu się. Zabrania się
stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy, silnych
detergentów, utrzymania nadmiernej ilości wody lub innego środka, pozostawiania
mokrych plam. Stosowanie ich może zniszczyć powłokę lakierowaną oraz przeniknąć w
strukturę drewna powodując matowienie i odbarwienia.
2.5 Schody powinny być użytkowane w miękkim obuwiu.
2.6 Drewno jest materiałem higroskopijnym, który zmienia swoją objętość, gdy temperatura
w pomieszczeniu nie jest stała. Rozszerza się, gdy wilgotność powietrza maleje lub
kurczy, gdy wilgotność wzrasta. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje
i drobne pęknięcia. Zjawisko to może występować również w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Aby uniknąć problemów, temperatura powietrza powinna być
utrzymywana w granicach opisanych w pkt. 2.2.

3. Postanowienia końcowe

3.1 W przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek wad, kupujący zobowiązany jest
bezzwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie producenta, w formie pisemnej –
wysyłając listownie na adres producenta: Schody-Chudziński, Al. Niepodległości 20,
16-070 Choroszcz lub drogą elektroniczną na adres mailowy:
biuro@schody-chudzinski.com.
3.2 Producent rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania.
3.3 W przypadku stwierdzenia winy producenta, wady zostaną usunięte w terminie do 21
dni. Naprawa powinna odbyć się na miejscu, u klienta. Gdyby naprawa wymagała
specjalistycznego sprzętu, producent ma prawo zdemontować schody i zabrać do
siedziby firmy w celu usunięcia usterek, po czym ma obowiązek dostarczyć i dokonać
ponownego montażu schodów. Proces ten powinien zostać zakończony podpisaniem
kolejnego protokołu odbioru.
3.4 Odpowiedzialność producenta za stwierdzone wady, nie może przekroczyć wartości
zakupu schodów.
3.5 Za uszkodzenia powstałe z winy klienta, odpowiada sam klient, co wiąże się z
całkowitym obciążeniem kosztami naprawy przez producenta.
3.6 Konsekwencją nie przestrzegania powyższych zaleceń jest utrata gwarancji na towar i
usługę.

Do pobrania:

Pobierz warunki gwarancji – Pobierz


Kryteria oceny jakości szkła oferowanego przez firmę Schody-Chudziński

Jakość szkła oferowanego przez firmę oceniana jest zgodnie z metodami podanymi w Polskich Normach, właściwych dla danego rodzaju szkła:
• dla szyb zespolonych: PN EN 1279-1 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 1. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.”
• dla formatek hartowanych: PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część l: Definicje i opis.”
• dla formatek ze szkła float: PN-EN 572-8 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowe. Dostarczanie wyrobów o wymiarach ścisłych.”
• dla formatek ze szkła powlekanego: PN-EN 1096-1 „Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja.”
• dla formatek ze szkła laminowanego: PN-EN ISO 12543-6 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd.”
• dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: PN EN 1863-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1. Definicje i opis.”
• dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: PN EN 14179-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1. Definicja i opis.”

Ocena wizualna jakości szyb
Zgodnie z powyższymi normami, jakość szkła ocenia się przy pozycji pionowej szkła, z odległości co najmniej 2 metrów. Ocena powinna być przeprowadzona w świetle dziennym, przy jasnym rozproszonym świetle. Wady szkła powinny zostać zauważone w przeciągu 20 sekund. Jeżeli wada nie jest widoczna podczas patrzenia przez szybę w określonej odległości, bądź jeśli wada zostaje zauważona po upływie tego czasu, wówczas uznaje się, że taka wada nie rzuca się w oczy lub nie przeszkadza patrzącemu. Nie każda widoczna wada kwalifikuje szkło do wymiany.

Nazwa wadyObszar głównyObszar brzegowy
Zarysowania włosowatedozwolone ale nie w skupiskachdozwolone ale nie w skupiskach
Rysydozwolona pojedyncza rysa o długości do 15 mm, suma długości wszystkich rys nie może przekroczyć 15 mmdozwolona pojedyncza rysa o długości do 30 mm, suma długości wszystkich rys nie może przekroczyć 90 mm
Punktowe defekty
<0,5 mmdozwolonedozwolone
<1,0 mmdozwolone, nie skupionedozwolone, nie skupione
<2,0 mm2szt na m2, max 5szt1 szt na mb, na jeden bok szyby
>2,0 mmniedopuszczalneniedopuszczalne
Zabrudzenianiedopuszczalneniedopuszczalne
Odpryski
<2,0 mmskupione dopuszczalneskupione dopuszczalne
<6,0 mmpojedyncze dopuszczalnepojedyncze dopuszczalne
pęknięcianiedopuszczalneniedopuszczalne
Firma Schody-Chudziński udziela gwarancji na szyby na okres 2 lat od montażu szkła.

Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia. Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek. Zabrudzenia tłuste należy usunąć np. spirytusem a następnie obficie spłukać wodą. Za wady szkła powstałe wskutek zabrudzeń, nieprawidłowego mycia, użytkowania czy używania niewłaściwych środków czyszczących firma nie odpowiada.